Εντολές για χρήση του git

Ένα πολύ περιληπτικό reference των εντολών git για εύκολη χρήση του version control.

Traps of ibdata1

Some traps to avoid when you install mysql

Monit - A simple configuration guide

A simple configuration guide for setting up monit on your server.

Most jobs based on backend framework

Most famous web framework

DB Backup with a simple ruby script

A simple script for saving every week your db and storing it on S3 and on your email

Ember, ember-cli and its future

My point of view regarding ember at the current stage

Freeze - A rails rss reader

My way of bookmarking things on the internet.

Desktop like app part2

A small update

Desktop like app with node-webkit

I wanted to create a basic desktop like app with html/css/js for windows

Static ip on ubuntu and small tip

A small tip for having correctly static ip on ubuntu